Jump to content

Nyereményjáték szabályzata

 1. A VendelFood Kft. (a továbbiakban: Szervező,  Adatkezelő, Lebonyolító) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).
 2. A játék technikai hátterét az Senswerk Kft. (a továbbiakban: Technikai lebonyolító) biztosítja.
 3. A Játékban kizárólag a 23. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
 4. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos regisztráljon a buzakolbaszok.hu oldalon, és 10.000 Ft fölötti értékben vásároljon (ezáltal a neve és e-mail címe elérhetővé válik a Szervező számára).
 5. A Játék időtartama: 2016. április 20. 17:00 – 2016. május 20. 23:00
 6. Nyeremény: ajándék kolbászválogatás.
  Sorsolás időpontja:
  2016. május 23. 14:00:00
  2016. 04. 20. 17:00 és 2016. 05. 20. 23:00 között regisztráló és 10.000 Ft fölötti értékben vásároló játékosok között. A játékos neve annyiszor szerepel a sorsoláson, ahányszor vásárolt ebben az időszakban.
 7. Egy játékos csak egy nyereményre jogosult.
 8. A sorsolások a véletlenség elvének megfelelő gépi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra. A sorsolások nem nyilvánosak.
 9. A sorsolás helyszíne: 1132 Budapest, Visegrádi utca 23 (A Technikai lebonyolító központja)
 10. Szervező a nyeremények tekintetében nyereményenként 2 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi (**-gal jelölt), illetőleg bármely személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a kizárásra
 11. A Szervező a nyerteseket a regisztrációnál megadott e-mail címükön keresztül értesíti a nyeremények átvételének (kiszállításának) részleteiről. A nyereményeket a Szervező futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.
 12. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a játékosokat további adatok közlésére is felhívni.
 13. Amennyiben a nyertes nem érhető el a megadott e-mail címen, a Szervező az első kapcsolat-felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép.
 14. A nyertes(ek) a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak).
 15. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 16. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 17. A Szervező a nyertesek névsorát az alkalmazás Nyertesek menüpontja alatt hozza nyilvánosságra folyamatos feltöltéssel. Érdeklődni továbbá a 06-20-960-9275 telefonszámon, vagy az emailcímen lehetséges. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) felhasználói neve és lakóvárosa jelenik meg.
 18. Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz
  • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét a nyertes-lista kommunikálásához és a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
  • tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
  • A Játékos a Játékban való részvétellel, kifejezett hozzájárulását adja, illetve felhatalmazza Adatkezelőt, hogy nevét, címét, telefonszámát, a feltöltött pályázatát, és e-mail címét az felhasználja a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából;
 19. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-gal jelölt feltételek) és /vagy tárgyi (**-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért a Játékos helytállni tartozik.
 20. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 21. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.
 22. A játékban a Szervező és Lebonyolító dolgozói* és alvállalkozói*, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1§-ának (1) bekezdés1) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói* nem vehetnek részt.
 23. A Játékos általi regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.
 24. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.
 25. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 26. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2016. április 20.
VendelFood Kft

Szervező